Otváracie hodiny

Pondelok: 7:00 – 15:30 hod

Utorok:    7:00 – 15:30 hod

Streda:    7:00 – 15:30 hod

Štvrtok:   7:00 – 15:30 hod

Piatok:     7:00 – 15:30 hod

Sobota:              Zatvorené

Nedeľa:              Zatvorené

Facebook

Prepravný poriadok


Nákladná cestná doprava

 

1) Základné ustanovenia
1.1 Účelom vydania tohto Prepravného poriadku je popis rozsahu činností pri zabezpečovaní
činnosti spoločnosti a stanovenie právomocí a zodpovedností pri preprave vecí cestným
nákladným vozidlom medzi právnickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi alebo
fyzickými osobami - nepodnikateľmi zúčastnenými na preprave a stanovenie podmienok na
uzavretie zmluvy o preprave veci (nákladu) a jej obsahu podľa § 610 a následne zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“), resp. § 765 a následne zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení
neskorších predpisov pokiaľ nejde o obchodno-záväzkový vzťah (ďalej len „Zmluva o
preprave“). Prepravný poriadok neupravuje ceny a cenové podmienky. Podľa tohto
prepravného poriadku Dopravca (ako je definovaný nižšie) vykonáva vnútroštátnu nákladnú
cestnú dopravu vozových a kusových zásielok tovaru na paletách, sypkých materiálov a
ostatných materiálov, ktoré nie sú vylúčené z prepravy podľa čl. 5 tohto Prepravného
poriadku.
1.2 Dopravcom je František Straka – FESTRA, 082 37 Široké 630, IČO: 172 10 887
(ďalej len „Dopravca“) v zmysle § 3 Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, v znení
neskorších predpisov.
1.3 Prepravou podľa Prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných
tovarov a iných požadovaných druhov tovarov vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave.
1.4 Prepravnou povinnosťou Dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené
podmienky podľa tohto Prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä
technický stav, vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré
nemožno odvrátiť.

 

2) Rozsah, charakter a druhy prepráv cestnej nákladnej dopravy
2.1 Dopravca vykonáva len vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu.
2.2 Charakter vykonávanej cestnej nákladnej dopravy:
a) celovozové zásielky
b) paletové zásielky
c) sypké substráty
d) ostatné materiály

2.3 Za celovozovú zásielku sa považuje zásielka prepravená jednému odosielateľovi jednou
jazdou vozidla, ak bola využitá užitočná hmotnosť vozidla alebo bez ohľadu na hmotnosť
nákladu, maximálne však do povolenej celkovej hmotnosti vozidla, ak:
a) je ňou využitá ložná plocha vozidla,
b) sa preprava koná osobitnou jazdou vozidla podľa dohody s odosielateľom zásielky alebo
preto, že to vyžaduje povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote,
c) ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na dvoch alebo viacerých miestach.
2.4 O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy , ak Dopravca z prevádzkových dôvodov preložil
zásielku na iné vozidlo.
2.5 Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku:
a) preprava sypkých substrátov (štrk, piesok, kamenivo, a pod.),
b) preprava iných druhov tovaru na základe objednávok odosielateľa (asfaltová zmes,
betónová zmes, a pod.).

 

3. Spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave
3.1 Odosielateľ si u Dopravcu prepravu objednáva. Objednávku môže odosielateľ vykonať u
Dopravcu písomne, ústne, mailom alebo telefonicky. Ústnu alebo telefonickú objednávku
odosielateľ potvrdí písomne, ak ho na to Dopravca vyzve. Ustanovenia o objednávke –
Zmluve o preprave sa nepoužijú v prípadoch, ak má Dopravca s odosielateľom uzatvorenú
rámcovú zmluvu o preprave.
3.2 Objednávka prepravy podľa ods. 1 tohto článku musí obsahovať všetky údaje potrebné na
vykonanie a vyúčtovanie prepravy tak, aby mohla po prijatí plniť funkciu Zmluvy o preprave,
najmä
a) označenie strán (odosielateľ a Dopravca), presné adresy, telefón príp. e-mail,
b) opis zásielky (množstvo, hmotnosť, rozmery, poloha, uloženie, druh, obsah a obal), spôsob
nakládky a vykládky,
c) určenie času (čas nakládky, čas vykládky), miesto odoslania, miesto určenia, príp. aj
žiadanú trasu dopravnej cesty,
d) odplatu za vykonanú prepravu v zmysle cenníka platného ku dňu vykonania objednávky,
e) súhlas odosielateľa s Prepravným poriadkom.
3.3 K uzavretiu Zmluvy o preprave dochádza okamžikom potvrdenia objednávky odosielateľa
Dopravcom. Objednávka je záväzná pre odosielateľa, aj keď je dohodnutá telefonicky a
potvrdená Dopravcom telefonicky.

3.4 Zmluvou o preprave sa Dopravca zaväzuje objednávateľovi, že vykoná prepravu veci
(zásielky) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia) za
dohodnutých podmienok a za podmienok ustanovených týmto Prepravným poriadkom a
odosielateľ sa Dopravcovi zaväzuje, že splní dohodnuté a Prepravným poriadkom ustanovené
podmienky a zaplatí prepravné.
3.5 Vykonaním prepravy a ostatných úkonov až do miesta určenia uskutočnených na splnenie
Zmluvy o preprave Dopravcovi prislúcha prepravné. Výška prepravného a doba splatnosti sa
dohodne záznamom v potvrdenej objednávke, t.j. v Zmluve o preprave. Obdobne sa dohodne
aj forma úhrady.
3.6 V prípade omeškania úhrad podľa dohodnutej splatnosti zmluvných strán platí povinná
strana úroky z omeškania vo výške 0, 05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 

4) Práva a povinnosti odosielateľa a príjemcu
4.1 Odosielateľ zásielky zodpovedá za škodu spôsobenú Dopravcovi uvedením nesprávnych
údajov o obsahu zásielky a jej povahe, najmä nepravdivého popisu fyzikálnych vlastností
zásielky alebo ich neuvedenie, ktoré malo okrem iného za následok zatajenie nebezpečného
alebo nezákonného charakteru prepravovanej zásielky.
4.2 Odosielateľ zásielky je povinný odovzdať Dopravcovi zásielku v stave spôsobilom
prepravy a v stave, aby mohol byť Dopravcom riadne zabezpečený proti posunu. Zásielka
musí byť uspôsobená tak, aby pri riadnom nakladaní na ostatný spolu prepravovaný náklad
nemohla spôsobiť žiadne škody.
4.3 Ak zásielka nezodpovedá ustanoveniu odseku 1 a 2 tohto článku, Dopravca môže jej
prijatie odmietnuť; uskutočnený príjazd a odjazd a s tým spojenú stratu času je odosielateľ
povinný Dopravcovi uhradiť. Odmietnutie prevzatia zásielky je Dopravca povinný
odosielateľovi odôvodniť. Ak je možné nedostatky zásielky odstrániť bez väčších výdavkov,
tak je Dopravca oprávnený, ale nie je povinný tieto nedostatky na náklady odosielateľa
zásielky odstrániť.
4.4 Odosielateľ zodpovedá Dopravcovi za škodu spôsobenú osobám, na prevádzkových
prostriedkoch, alebo na iných zásielkach, ktorá vznikla z dôvodu vadnosti obalu zásielky, ako
aj za všetky výdavky, vzniknuté z tohto dôvodu Dopravcovi, ak Dopravca na vadnosť obalu
odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu upozornil.
4.5 Odosielateľ je povinný dať Dopravcovi k dispozícii všetky potrebné dokumenty týkajúce
sa zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré Dopravca požiada.
4.6 Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať
ich Dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za
škodu spôsobenú Dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.
4.7 Dokiaľ Dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je odosielateľ oprávnený disponovať so
zásielkou, najmä môže požadovať od Dopravcu zastavenie prepravy, prerušenie prepravy,
zmenu miesta dodania, alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v

dodacom liste a následne je odosielateľ povinný uhradiť Dopravcovi účelne vynaložené
náklady s tým spojené. Ak však bol vydaný dodací list, môže to odosielateľ požadovať len na
základe dodacieho listu. Ak bol dodací list už odovzdaný osobe oprávnenej požadovať
vydanie zásielky, môže také príkazy udeliť len táto osoba.

 

5) Vylúčenie z prepravy
Preprava sa vykonáva s vylúčením nasledovných vecí:
a) nebezpečných odpadov,
b) nebezpečných vecí,
c) tekutých materiálov,
d) živých zvierat,
e) potravín podliehajúcich skaze.

 

6) Osobitné povinnosti odosielateľa, prijímateľa a Dopravcu
6.1 Dopravca zodpovedá za konanie a opomenutie svojich zástupcov a zamestnancov a
všetkých ostatných osôb, ktoré použije pri uskutočňovaní prepravy, ako za vlastné
konanie alebo opomenutie.
6.2 Dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v
dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť
dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.
6.3 Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný doručiť mu zásielku, alebo ak má
podľa Zmluvy o preprave príjemca v mieste určenia zásielku vyzdvihnúť, oznámiť mu
ukončenie prepravy.
6.4 Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom,
akoby prepravu uskutočňoval sám.
6.5 Odosielatelia zásielok a prijímatelia zásielok pri opakujúcich sa prepravách z rovnakého
miesta nakládky alebo na rovnaké miesto vykládky zabezpečia podmienky pre bezpečnosť
práce a zdravia pri práci pri týchto úkonoch. Zabezpečia, aby sa nakladacie a vykladacie
miesta a zariadenia udržiavali v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a
vykládku zásielok, zabezpečiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných na jazdu
vozidiel vrátane neverejných príchodových ciest a ich udržiavanie v bezpečne zjazdnom
stave, ako aj dostatočné osvetlenie pracovísk.

 

7) Nakládka, vykládka a nakladacie práce na vozidle
Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, uskutočňuje nakládku a vykládku odosielateľ a prijímateľ. Pri
nesprávnom uložení alebo nesprávnej fixácii zásielky môže vodič odmietnuť zahájiť prepravu
až do odstránenia závady.

 

8) Hmotnosť zásielky, preťaženie
8.1 Dopravca je zodpovedný za to, aby vozidlo bolo naložené len v rámci celkovej povolenej
hmotnosti vozidla.
8.2 Pri celovozovej preprave je za prípadné preťaženie zodpovedný odosielateľ. Ak sa zistí
preťaženie vozidla, ktoré je zavinené nesprávnymi údajmi o hmotnosti zásielky alebo inými
dôvodmi zo strany odosielateľa zásielky, tento znáša zodpovednosť za škodu a náklady, ktoré
Dopravcovi vzniknú z dôvodu preťaženia vozidla. Ak sa zistí preťaženie vozidla zavinené
odosielateľom zásielky v mieste odoslania, tak musí odosielateľ zásielky vykonať vyloženie
nadváhy. Ak sa nevyhovie požiadavke Dopravcu na vyloženie nadváhy, alebo sa zistí
preťaženie vozidla z dôvodov na strane odosielateľa zásielky až počas prepravy, tak sa
vykoná vyloženie nadváhy na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky, alebo všetky náklady
spojené s prepravou preťaženého vozidla znáša odosielateľ.
8.3 O vyložení nadváhy, ktoré vykonal Dopravca, je potrebné odosielateľa zásielky v každom
prípade informovať a zaznamenať to do prepravného listu.
8.4 Ak sa v prípade podľa ods. 2 vykoná vyloženie nadváhy, ďalšia preprava vyloženej
nadváhy podlieha novej prepravnej zmluve.

 

9) Čas čakania
9.1 Pre čas čakania sa počíta dohodnutá náhrada. Za čas čakania sa považuje čas od
pristavenia vozidla k nakládke alebo vykládke až do ukončenia nakládky alebo vykládky a
odovzdanie potrebných dokumentov vodičovi odosielateľom.
9.2 Za každých začatých 15 min. je Dopravca oprávnený účtovať odosielateľovi prepravy
poplatok podľa platného cenníka. Ďalej zodpovedá odosielateľ prepravy za výšku škody
spôsobenú Dopravcovi neskorým naložením alebo vyložením zásielky.

 

10) Prekážky prepravy a dodania
10.1 Ak nastanú prekážky prepravy zásielky, ktoré je možné odstrániť obchádzkou alebo
náhradnou prepravou, tak sa zásielka prepraví na základe dohody s odosielateľom
prijímateľovi zásielky obchádzkovou trasou alebo náhradnou prepravou. Zvýšené dovozné
podľa skutočne vykonanej prepravy môže byť účtované len keď sa zásielka prepravuje cez
obchádzkovú trasu a táto bola s odosielateľom zásielky dohodnutá.

10.2 Ak nie je po príchode zásielky na mieste určenia prijímateľ zásielky zastihnuteľný, alebo
odmietne prijatie, tak Dopravca musí neodkladne odosielateľa zásielky o príčine prekážky
upovedomiť a vyžiadať si jeho pokyn. Odosielateľ môže zápisom v prepravnom liste
požadovať, že má byť na svoje náklady, mailom alebo telefonicky informovaný o prekážke
dodania, alebo že zásielka má byť v takomto prípade dodaná v mieste určenia inému
prijímateľovi, ako je uvedený v prepravnom liste. Odosielateľ zásielky môže zmocniť v
prepravnom liste k udeľovaniu pokynov aj tretiu osobu a nariadiť, že Dopravca musí túto
poverenú osobu bezprostredne informovať a vyžiadať si jej pokyn.
10.3 Ak nemôže Dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má
nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.

 

11) Zodpovednosť dopravcu
11.1 Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí až do jej vydania
príjemcovi, ibaže ju Dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
11.2 Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak stratu zásielky, jej poškodenie alebo
prekročenie dodacej lehoty zavinil odosielateľ (príjemca alebo vlastník zásielky), príkaz
odosielateľa (príjemcu alebo vlastníka zásielky), ktorý nebol zavinený nedbalosťou Dopravcu,
vlastnou chybou alebo okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ktorých následky
odstrániť nie je v jeho moci.
11.3 Za škodu na zásielke nezodpovedá Dopravca, ak preukáže, že bola spôsobená :
a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,
b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane obvyklého úbytku, alebo
c) vadným obalom, na ktorý Dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na
prepravu a ak bol vydaný nákladný alebo náložný list, bola v ňom vadnosť obalu
poznamenaná. Ak neupozornil Dopravca na poškodenie obalu, nezodpovedá Dopravca za
škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri
prevzatí zásielky poznateľná.
11.4 Pri škode na zásielke vzniknutej podľa bodu 3 tohto článku je Dopravca povinný
vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.
11.5 Pokiaľ dodací list neobsahuje výhrady Dopravcu s ich odôvodnením, platí právna
domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia Dopravcom v dobrom
zjavnom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v dodacom liste.
11.6 Dopravca je povinný urýchlene podať správu odosielateľovi o škode na zásielke
vzniknutej počas prepravy do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo
na jej vydanie Dopravcovi je povinný túto správu odovzdať príjemcovi. Dopravca zodpovedá
za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

11.7 Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny
odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takými pokynmi, môže dopravca zásielku vhodným
spôsobom predať na účet odosielateľa.
11.8 Pri strate alebo zničení zásielky je Dopravca povinný nahradiť jej cenu, ktorú mala
zásielka v čase jej odovzdania na prepravu.
11.9 Ak príjemca, zistí celkovú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie zásielky alebo to tvrdí
ten, kto má dispozičné právo je potrebné o tom bezodkladne vyhotoviť zápis.
11.10 Pri nárokoch na náhradu škodu je potrebné podať z miesta nároku potrebné doklady o
príčine a výške škody - najmä dodací list. Pre stanovenie výšky škody je potrebné, aby
poškodený predložil faktúry, ak sú k dispozícii, ako aj výpočet výšky škody a iné doklady
dokazujúce nárok na náhradu.
11.11 Pokiaľ nie je možné zásielku dodať prijímateľovi ani vrátiť odosielateľovi Dopravca je
oprávnený zásielku zlikvidovať. O zamýšľanej likvidácii musí Dopravca neodkladne a
písomne upovedomiť vlastníka zásielky. Dopravca k likvidácii prikročí po uplynutí 5-ich dní
odo dňa doručenia písomného upovedomenia. Zásielku, ktorú vzhľadom na jej povahu a stav
nemožno uskladniť (rýchlo sa kaziacu, a pod.) Dopravca môže podľa jej stavu likvidovať i v
kratšej dobe.
11.12 O likvidácii zásielky Dopravca spíše zápisnicu a upovedomí o tom odosielateľa aj
prijímateľa zásielky. Z výťažku likvidácie sa prednostne uhradia náklady Dopravcovi plynúce
zo Zmluvy o preprave a prípadný zvyšok výťažku sa vydá oprávnenému. Pre premlčanie
nárokov z likvidácie sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

12) Prepravné listiny
12.1 Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v
prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu Dopravca písomne
potvrdil prevzatie zásielky v prepravnom liste.
12.2 Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne
likvidácie. Riadne vyplnenú prepravnú listinu je povinný odovzdať Dopravcovi odosielateľ
alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky poskytnúť Dopravcovi a po zapísaní Dopravcom
/napr. do nákladného listu/ ich podpisom potvrdiť alebo sa Dopravca môže na prepravnej
listine dohodnúť inak.
12.3 Prepravná listina sa odovzdáva Dopravcovi spolu so zásielkou, ak nebolo dohodnuté
inak.
12.4 Prepravnou listinou v cestnej nákladnej doprave je:
a) dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam
b) denný záznam o prevádzke vozidla - STAZ-ka

12.5 Prepravná listina – denný záznam o prevádzke vozidla musí obsahovať najmenej tieto
údaje:
a) názov – meno – odosielateľa a príjemcu
b) obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu
c) počet kusov
d) celkovú hmotnosť zásielky
e) miesto nakládky a miesto vykládky
f) dátum a potvrdenie prevzatia zásielky Dopravcom a príjemcom.
12.6 Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný
odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre opakované prepravy z
toho istého miesta nakládky na rovnaké miesto vykládky a pre opakované prepravy pre toho
istého odosielateľa opakujúce sa za zásadne rovnakých podmienok, ako aj prepravy vo vnútri
závodov a obvodov stavenísk môže odosielateľ dohodnúť použitie jednej prepravnej listiny
pre celú smenu vozidla .
12.7 Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť
údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.

 

13. Ako postupovať v prípade nehody a iných mimoriadnych udalostí
13.1 Postup pri dopravných nehodách a likvidácia následkov je závislá na rozsahu nehody, t.j.
na stupni poškodenia vlastného vozidla a prípadných ďalších vozidiel iných účastníkov
nehody, poškodenia iného majetku (cestného zariadenia a pod.) a hlavne na zranení osôb a ich
schopnosti jednať bezprostredne po nehode spôsobom, ktorý zodpovedá stavu vecí po nehode.
13.2 Ak bolo nevyhnutné kvôli vyslobodeniu zranených osôb pohybovať po nehode s
vozidlami, je nutné zaistiť stopy konečného postavenia vozidiel po nehode a zapísať si mená a
adresy svedkov nehody, prípadne evidenčné čísla ich vozidiel.
13.3 Postup vodiča, resp. posádky vozidla, ktorá sa zúčastnila dopravnej nehody vychádza z §
65 a § 66 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, v znení neskorších predpisov.
Základnou povinnosťou vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody je:
a) bezodkladne zastaviť vozidlo
b) zdržať sa požitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po nehode v čase,
keď by bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkoholický nápoj alebo
užil inú návykovú látku.

13.4 Povinnosti účastníka dopravnej nehody sú nasledovné:
a) ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,
b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a
bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
c) vykonať potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou
nehodou,
d) umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej
dopravy osôb,
e) preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
f) bezodkladne a pokiaľ možno na mieste upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom
dopravnej nehody o hmotnej škode, ak tejto osobe bola pri nehode spôsobená hmotná škoda a
oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí
prostredníctvom policajného zboru,
g) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste
dopravnej nehody,
h) zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto
bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej
nehody,
i) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä
premiestnenia vozidiel.
13.5 Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k
poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné látky alebo
ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných veci alebo na inom
majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy
zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom , účastník
dopravnej nehody je povinný:
a) ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu policajtovi
b) zotrvať na mieste dopravnej nehody až po príchod policajta alebo sa na toto
miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci alebo po ohlásení dopravnej
nehody
c) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody,
najmä premiestnenia vozidiel. Ak sa situácia, ktorá vznikla dopravnou nehodou musí
zmeniť, najmä ak je to potrebné na uvoľnenie alebo ošetrenie zranenej osoby, alebo na
obnovenie premávky predovšetkým vozidiel hromadnej prepravy osôb, účastník dopravnej
nehody je povinný vyznačiť situáciu a stopy.

13.6 Ak škoda spôsobená pri dopravnej nehode na žiadnom zo zúčastnených vozidiel vrátane
prepravovaných vecí ani na inom majetku nedosiahla výšku ustanovenú v odseku 5, účastníci
dopravnej nehody sú povinní postupovať podľa odseku 5, len ak sa výslovne nedohodlo inak.
13.7 Posádka je náležite poučená ako postupovať v prípade požiaru vozidla. Vozidlá sú
vybavené predpísanými hasiacimi prístrojmi.
13.8 Dopravca má v prípade znečistenia alebo poškodenia komunikácie jeho vozidlami
povinnosť bez meškania odstrániť znečistenie alebo poškodenia a uviesť komunikáciu do
pôvodného stavu. Ak odstránenie znečistenia alebo poškodenia nie je v jeho možnostiach, je
povinný to nahlásiť správcovi komunikácie a uhradiť mu následné náklady spojené s
odstránením znečistenia a s uvedením do pôvodného stavu.


14) Reklamačné konanie
14.1 Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo
príjemcu vyplývajúce zo Zmluvy o preprave s Dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú
nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku.
Oprávnený (odosielateľ alebo príjemca) musí reklamovať u Dopravcu všetky práva
vyplývajúce z prepravy písomne.
14.2 Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (odosielateľ alebo príjemca) žiadať
len ak ju preukázateľne Dopravcovi uhradil.


15) Záverečné ustanovenia
15.1 Všetky zmeny a doplnky Prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a
sprístupnenia na webovom sídle Dopravcu.
15.2 Dopravca zverejnil tento Prepravný poriadok na svojom webovom sídle.
15.3 Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom 01.01.2023.
15.4 Každý prepravca (odosielateľ a príjemca zásielky) je povinný pred podpisom Zmluvy o
preprave sa s týmto poriadkom oboznámiť.

Adresa

František Straka - FESTRA

Betonárka Široké

Široké 630, 08237

Fakturačné údaje

Okresný úrad Prešov, č. ž. r. 707-8114


O: 17210887
DIČ: 1020748322
 DPH: SK 1020748322


Čísla účtov:
Tatra banka, a.s. -

SK 23 1100 0000 0029 2587 6759


Slovenská sporiteľňa, a. s. -

SK 87 0900 0000 0000 9632 7488

Kontakty

Tel.kancelária: 051/7481033

Tel. betonárka: 051/7911651


Objednávky betónovej zmesi a dopravy:

Mob.tel.: 0905 623 815


 

Mob. výroba: 0908 071 821

Mob.ekonómka: 0918 613 934


E-Mail.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

web.: www.festra.sk